Rečnik ENERGIE

Operater distribucionog sistema (ODS EPS Distribucija) zadužen je za razvoj, održavanje i rad distribucione mreže, osiguravanje sigurnosti i kvaliteta električne energije, kao i sva tehnička pitanja vezana za povezivanje na distribucionu mrežu.

Elektromreža Srbije AD

Agencija za energetiku Republike Rrbije.

Snabdevač je elektroenergetski subjekt koji obavlja elektroenergetsku delatnost SNABDEVANJA električnom energijom, koju osigurava kupovinom te električne energije od trgovaca, od drugih snabdevača, na organizovanom tržištu električne energije ili iz uvoza.

Aktivna energija koju kupci preuzimaju iz sistema po pravilu u vremenu od 7 do 23 h svakog dana naziva se aktivna električna energija u višoj tarifi.

Aktivna energija koju kupci preuzimaju iz sistema po pravilu u vremenu od od 0 do 7 h i od 23 do 24 h svakog dana naziva se aktivna električna energija u nižoj tarifi.

Kod jednotarifnih brojila, aktivna energija se izražava samo po jedinstvenoj tarifi.

kWh ili kilovat-sat jedinica je za električnu energiju.

Odobrena snaga ili priključna snaga za jednog korisnika sistema je snaga koja je određena u odobrenju za priključenje objekta potrošača (ili u elektroenergetskoj saglasnosti). Snaga se izražava u kilovatima (kW).

Vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno potrošene električne energije i snage.

Uređaj koji meri i registruje parametre potrošnje električne energije na obračunskom mernom mestu, u skladu sa zakonima i propisima koji uređuju tu oblast, kao i tehničkim pravilnicima operatora sistema ili distribucijske mreže.

MREŽARINA je uobičajeni naziv za naknade za pristup i korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije; kod potrošača na visokom naponu u pitanju je naknada za pristup i korišćenje prenosnog sistema električne energije koja se plaća Elektromreži Srbije, a kod ostalih potrošača to je naknada za pristup i korišćenje distributivnog sistema električne energije, koja se plaća elektro-distributivnim (državnim) preduzećima.

Mrežarinu čine: viša i niža dnevna tarifa („mrežarina“) za aktivnu energiju, odobrena snaga, prekomerno preuzeta snaga, reaktivna energija i prekomerna reaktivna energija.

Porez za obnovljive izvore se naziva naknada za podsticaj obnovljivih izvora energije.  Ovo je trošak svih potrošača u Republici Srbiji kojim se subvencionišu povlašćeni proizvođači električne energije (proizvodnja električne energije iz vetra, energije sunca, mini-hidrocentrala, biomase, kogeneracije i sl.) u skladu sa propisima Republike Srbije. Ova se naknada obračunava kao proizvod ukupno izmerene aktivne električne energije u obračunskom periodu izražene u kWh i visine naknade koja se utvrđuje u skladu sa propisima Republike Srbije, izražene u RSD/kWh. Trenutno ova naknada iznosi 0,093 RSD/kWh.

Ako je faktor snage za obračunski period veći ili jednak 0,95, tarifni stav „reaktivna energija“ se primenjuje na iznos izmerene reaktivne energije. Ako je faktor snage za obračunski period manji od 0,95, tarifni stav „reaktivna energija“ se primenjuje na iznos reaktivne energije koja odgovara faktoru snage 0,95, a tarifni stav „prekomerno preuzeta reaktivna energija“ se primenjuje na iznos prekomerno preuzete reaktivne energije. Prekomerno preuzeta reaktivna energija je pozitivna razlika stvarno preuzete reaktivne energije i reaktivne energije koja odgovara faktoru snage 0,95.

Obračunsko merno mesto je mesto u mreži gde se s pomoću brojila i druge opreme za merenje mere parametri električne energije za obračun.

Dodatna pitanja?

Ako smo propustili objašnjenje nekog od termina koje koristimo, odgovorićemo Vam direktno:

Lako je promeniti snabdevača

Promene snabdevača je besplatna i jednostavna procedura koju će Energia obaviti za Vas. Sve što je potrebno je da nam dostavite vaše podatke putem kontakt forme ili da nas nazovete na besplatan broj 0800 STRUJA (0800 78 78 52). Naši ljubazni savetnici su Vam na raspolaganju svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 časova.

IZABERI ENERGIU