Najčešća pitanja

ENERGIA garantuje kvalitetne i kontinuirane isporuke električne energije potrošačima sa kojima potpiše ugovor o snabdevanju. Ovo praktično znači da se samo u slučaju nastanka više sile, može dogoditi da energija ne stiže do potrošača. Ti slučajevi mogu biti kvar u komunikacionim ili kompjuterskim sistemima relevantnih (državnih) operatora prenosnog ili distributivnog sistema, odnosno, druge nepredviđene okolnosti ili događaji kao što su: rat, prirodne nepogode i velike havarije u objektima za proizvodnju, prenos ili distribuciju električne energije.

EDNERGIA je balansno odgovoran za svoje kupce. Balansna odgovornost na tržištu električne energije je obaveza učesnika na tržištu da uravnoteže proizvodnju, potrošnju i ugovorenu kupovinu i prodaju električne energije u periodu za koji se utvrđuje balansno odstupanje i da preuzmu finansijsku odgovornost za odstupanja. To praktično znači da Energia plaća operatoru prenosnog sistema troškove balansiranja potrošnje svojih klijenata.

Veliki potrošači (obično oni koji su na visokom naponu) se ponekad opredele da direktno budu balansno odgovorni i da sami snose troškove balansiranja. ENERGIA snabdeva i takve potrošače, bez preuzimanja balansne odgovornosti.

Potpuno snabdevanje je prodaja električne energije kod koje količina električne energije za obračunski period nije utvrđena ugovorom o snabdevanju, već krajnji kupac ima pravo da potroši onoliko energije koliko mu je potrebno u periodu trajanja ugovora, sve dok uredno izmiruje svoje ugovorne obaveze (isto je i kod potpunog snabdevanja prirodnim gasom).

ENERGIA električnu energiju za svoje potrošače kupuje prevashodno na energetskim berzama u regionu, u Mađarskoj (www.hupx.hu), Rumuniji (www.opcom.ro) i Grčkoj (www.admie.gr). Da bi mogla da posluje na ovim berzama Energia je morala svakoj od pomenutih berzi da deponuje značajna finansijska sredstva. Električnu energiju kupljenu na ovim berzama ENERGIA prenosi u Srbiju zakupom prekograničnih kapaciteta (dalekovoda) koje mora da plati unapred. ENERGIA naravno posluje i na srpskoj energetskoj berzi.

ENERGIA naplaćuje svojim potrošačima samo aktivnu energiju koju ti potrošači stvarno potroše. Iz tog razloga, sa Energiom potrošači ugovaraju samo cene aktivne energije u višoj tarifi i aktivne energije u nižoj tarifi, odnosno opciono cenu aktivne energije po jedinstvenoj tarifi.

Sve druge naknade koje plaćaju potrošaći električne energije, idu preko računa koje potrošačima izdaje Energia, ali ih zapravo naplaćuju operatori distributivnog i prenosnog sistema (elektro-distributivna državna preduzeća i Elektromreža Srbije, na ime tzv. “mrežarine”, tj. naknade za korišćenje ovih sistema), odnosno Vlada Srbije preko EPS Snabdevanja za deo koji se plaća na ime naknade za podsticaj proizvođačima koji struju dobijaju iz obnovljivih izvora energije.

AKTIVNA ENERGIJA se izražava u kilovatčasovima (kWh). Svaki kupac može da bira da li će aktivnu energiju kupovati dvotarifno ili po jedinstvenoj tarifi. Da bi mogao da nabavlja aktivnu energiju dvotarifno (po višoj i nižoj tarifi), mora da poseduje dvotarifna brojila na svojim mernim mestima.

Aktivna energija koju kupci preuzimaju iz sistema po pravilu u vremenu od 7 do 23 h svakog dana naziva se aktivna električna energija u višoj tarifi.

Aktivna energija koju kupci preuzimaju iz sistema po pravilu u vremenu od od 0 do 7 h i od 23 do 24 h svakog dana naziva se aktivna električna energija u nižoj tarifi.

Kod jednotarifnih brojila, aktivna energija se izražava samo po jedinstvenoj tarifi.Kod jednotarifnih brojila, aktivna energija se izražava samo po jedinstvenoj tarifi.

MREŽARINA je uobičajeni naziv za naknade za pristup i korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije; kod potrošača na visokom naponu u pitanju je naknada za pristup i korišćenje prenosnog sistema električne energije koja se plaća Elektromreži Srbije, a kod ostalih potrošača to je naknada za pristup i korišćenje distributivnog sistema električne energije, koja se plaća elektro-distributivnim (državnim) preduzećima.

Mrežarinu čine: viša i niža dnevna tarifa („mrežarina“) za aktivnu energiju, odobrena snaga, prekomerno preuzeta snaga, reaktivna energija i prekomerna reaktivna energija.

Mrežarina za aktivnu energiju u višoj tarifi, odnosno „viši dnevni tarifni stav za aktivnu energiju“ se primenjuje na iznos aktivne energije koju kupci preuzimaju iz prenosnog, tj. distributivnog sistema u vremenu od 7 do 23 h svakog dana.

Mrežarina za aktivnu energiju u nižoj tarifi, tj. „niži dnevni tarifni stav za aktivnu energiju“ se primenjuje na iznos aktivne energije koju kupci preuzimaju iz prenosnog, tj. distributivnog sistema u vremenu od 0 do 7 h i od 23 do 24 h svakog dana.

ODOBRENA SNAGA, OBRAČUNSKA SNAGA I PREKOMERNO PREUZETA SNAGA. Odobrena snaga za jednog korisnika sistema je snaga koja je određena u odobrenju za priključenje objekta potrošača (ili u elektroenergetskoj saglasnosti). Snaga se izražava u kilovatima (kW).

Mesečna maksimalna aktivna snaga za jednog kupca se utvrđuje merenjem srednje petnaestominutne aktivne snage tokom kalendarskog meseca. Ako je mesečna maksimalna aktivna snaga veća od odobrene snage, na iznos odobrene snage se primenjuje tarifni stav „obračunska snaga“, a na iznos razlike mesečne maksimalne i odobrene snage se primenjuje tarifni stav „prekomerno preuzeta snaga“.

REAKTIVNA ENERGIJA I PREKOMERNA REAKTIVNA ENERGIJA

Ako je faktor snage za obračunski period veći ili jednak 0,95, tarifni stav „reaktivna energija“ se primenjuje na iznos izmerene reaktivne energije. Ako je faktor snage za obračunski period manji od 0,95, tarifni stav „reaktivna energija“ se primenjuje na iznos reaktivne energije koja odgovara faktoru snage 0,95, a tarifni stav „prekomerno preuzeta reaktivna energija“ se primenjuje na iznos prekomerno preuzete reaktivne energije. Prekomerno preuzeta reaktivna energija je pozitivna razlika stvarno preuzete reaktivne energije i reaktivne energije koja odgovara faktoru snage 0,95.

POREZ ZA OBNOVLJIVE IZVORE. Porez za obnovljive izvore se naziva naknada za podsticaj obnovljivih izvora energije.  Ovo je trošak svih potrošača u Republici Srbiji kojim se subvencionišu povlašćeni proizvođači električne energije (proizvodnja električne energije iz vetra, energije sunca, mini-hidrocentrala, biomase, kogeneracije i sl.) u skladu sa propisima Republike Srbije. Ova se naknada obračunava kao proizvod ukupno izmerene aktivne električne energije u obračunskom periodu izražene u kWh i visine naknade koja se utvrđuje u skladu sa propisima Republike Srbije, izražene u RSD/kWh. Trenutno ova naknada iznosi 0,093 RSD/kWh.

Potrošnju struje koju isporučuje ENERGIA kao i do sada mere lokalna (državna) elektro-distributivna preduzeća, tzv. „operatori distributivnog sistema“. Podatke o potrošnji, za svako merno mesto koje se nalazi u balansnoj grupi ENERGIA, pomenuti operatori dostavljaju ENERGIA-u koji na osnovu toga vrši obračun potrošene aktivne električne energije i isti fakturiše svojim potrošačima. Podaci operatora o potrošnji dostupni su potrošačima ENERGIA-a, na zahtev.

Inače, merni podaci o isporučenoj električnoj energiji utvrđuju se očitavanjem mernog uređaja, odnosno brojila električne energije na obračunskom mernom mestu koje se nalazi na mestu ugovorene primopredaje električne energije.

Merne podatke utvrđuje nadležni Operator distributivnog sistema, mernim uređajima na obračunskim mernim mestima, u skladu sa Zakonom o energetici, Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, Pravilima o radu prenosnog sistema, odnosno Pravilima o radu distributivnog sistema (u zavisnosti od mesta priključenja Kupca) i drugim relevantim tehničkim propisima.

Mali kupci električne energije, kao domaćinstva imaju još uvek pravo na javno snabdevanje i nisu u obavezi da nabavljaju električnu energiju na slobodnom tržištu. Malim se smatraju oni krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini iznosila do 30.000 kWh.

Da biste počeli da se snabdevate kod snabdevača kojeg Vi izaberete potrebno je da izmirite finansijske obaveze prema prethodnom snabdevaču. Procedura promene snabdevača treba da se pokrene najkasnije 21 dan pre isteka postojećeg ugovora. Radi toga ne čekajte kraj godine već na vreme započnite odabir svog snabdevača električne energije.

Ukoliko vam istekne ugovor o snabdevanju, a ne potpišete novi, u skladu sa zakonom, naći ćete se na režimu rezervnog snabdevanja. Ne ostajete bez električne energije, ali istu plaćate EPS Snabdevanju po ceni koja je po pravilu viša od tržišne. Režim rezervnog snabdevanja maksimalno traje dva meseca. Nakon tog roka, potrošača isključuju iz prenosnog, odnosno distributivnog sistema.

Imate li pitanje?

Ako sadržaj ove stranice nije odgovorio na Vaše pitanje, odgovorićemo Vam direktno.

Naše veb-stranice rade na zelenoj struji!

ENERGIA Internet stranice i digitalna infrastruktura su integrisani sa Google Cloud koji koristi električnu energiju iz obnovljivih izvora. Google Cloud se nedavno obavezao da će potpuno dekarbonizovati snabdevanje električnom energijom do 2030. i nastaviti da radi isključivo na 100% zelenoj struji. Google je trenutno najveći poslovni kupac zelene energije na svetu.

Pročitajte više o Google i zelenoj struji na stranicama Googla.

Lako je promeniti snabdevača

Promene snabdevača je besplatna i jednostavna procedura koju će Energia obaviti za Vas. Sve što je potrebno je da nam dostavite vaše podatke putem kontakt forme ili da nas nazovete na besplatan broj 0800 STRUJA (0800 78 78 52). Naši ljubazni savetnici su Vam na raspolaganju svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 časova.

IZABERI ENERGIU