Prozjumer (eng. prosumer) je specifičan učesnik na tržištu električne energije, koji ima dvojaku ulogu – proizvođača i potrošača.

Pretpostavka je da prozjumer ima instaliranu neku tehnologiju Obnovljivog Izvora Energije (OIE) za sopstvene potrebe. Najčešće je u pitanju solarna elektrana (PV system).

Razmena energije između prozjumera i distributivnog sistema dešava se u realnom vremenu. Prozjumer teži da potroši većinu energije proizvedene iz OIE. U momentima kada su njegove potrebe veće od dostupne energije iz OIE, potrebnu razliku povlači iz distributivne mreže. U momentima kada je proizvodnja OIE veća od potreba prozjumera, višak energije se predaje u distributivnu mrežu.

Za potrebe ovakvog koncepta koristi se bidirekciono brojilo, kojim se mere količine energije u oba smera.

Za energiju koju prozjumer povlači iz distributivnog sistema on sklapa ugovor sa snabdevačem električne energije, dok za energiju koju predaje u distributivni sistem sklapa ugovor sa onim ko može otkupiti ili na drugi način valorizovati te generisane i predate viškove, što je najčešće isti taj snabdevač.

Benefiti ovakvog koncepta su višestruki kako za korisnika, tako i za okolinu. Osim mogućnosti da uštedi na potrošnji energije i zaradi na prodaji viškova, prozjumer je manje osetljiv na fluktuacije cene električne energije na tržištu jer je smanjio potrebu za količinom energije koju kupuje od snabdevača.

Prozjumer postaje sve popularniji oblik na tržištu električne energije iz tri razloga:

• Ne zahteva dodatni prostor za instalaciju (koristi se postojeći krov objekta I sl.)
• Cena tehnologije je dosta niža nego ranije
• Postoje programi subvencionisanog finansiranja projekata OIE I poboljšanja energetske efikasnosti